× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ކެންސަލް, ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްވެއްޖެ

ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ކެންސަލް, ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްވެއްޖެ
ހާމިދުގެ ތައުރީފު ބައްސާމް އަށް!
ވޯލްޑްކަޕްގެ ޕްރެލިމިނަރީ ބުރުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެކޮޅަށް
އެފްއޭއެމް އަށް ފުލުހުން ވަން މައްސަލައިގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް!
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ޓޮމް އާއި މުފާ ކުރިމަތިލައިފި
މީޑިޔާ އާއި ބައްދަލު ކުރާނަން, މިވަގުތު ގައުމީ ޓީމާއި އެކު ތިބުމަށް އެދެން - ބައްސާމް
ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ
ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވަނީ އިހުލާސްތެރިން!
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސްމޯލީ ހަމަޖައްސައިފި


މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި
ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
ޕްރެސް ދޫކޮށް މޮރިއޭރޯ ދިއުން, ކުޑަ ކަމެއް ނޫން!
ތައްޔާރުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް, އެކަމަކު ރޭވުމެއް ނެތް!
ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އިންތިހާބުވެއްޖެ
މާޒިޔާއިން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ފަށައިފި
އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާއި ސާންތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެއްޖެ
Copyright © 2024 Maldives Football