× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ވޯލްޑްކަޕްގެ ޕްރެލިމިނަރީ ބުރުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެކޮޅަށް

ވޯލްޑްކަޕްގެ ޕްރެލިމިނަރީ ބުރުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެކޮޅަށް
ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ
ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވަނީ އިހުލާސްތެރިން!
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސްމޯލީ ހަމަޖައްސައިފި
ހާމިދުގެ ތައުރީފު ބައްސާމް އަށް!
ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
ޕްރެސް ދޫކޮށް މޮރިއޭރޯ ދިއުން, ކުޑަ ކަމެއް ނޫން!
ތައްޔާރުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް, އެކަމަކު ރޭވުމެއް ނެތް!
މީޑިޔާ އާއި ބައްދަލު ކުރާނަން, މިވަގުތު ގައުމީ ޓީމާއި އެކު ތިބުމަށް އެދެން - ބައްސާމް


އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އިންތިހާބުވެއްޖެ
މާޒިޔާއިން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ފަށައިފި
އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާއި ސާންތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެއްޖެ
މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: މޮރިއޭރޯ
ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
Copyright © 2023 Maldives Football