× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ރިޕޯރޓް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟
ބައްސާމް އާއި ތާރިގް، މޮޅުވާނީ ކާކު؟
އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި ކޯޗަކީ ކޮބާ؟
ބޮންޑާ ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ!؟
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!
އިމްރާން: ރަގަޅު ލީޑަރެއް، ރިޕްލޭސް ކުރަން އުނދަގޫވާނެ


Copyright © 2022 Maldives Football