× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022
ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!

ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!

އެފްއޭއެމް އަށް ފުލުހުން ވަން މައްސަލައިގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް!
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ޓޮމް އާއި މުފާ ކުރިމަތިލައިފި
ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ކެންސަލް, ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްވެއްޖެ
ފީފާއިން ބައްސާމް 9 މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވަނީ އިހުލާސްތެރިން!
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސްމޯލީ ހަމަޖައްސައިފި
ހާމިދުގެ ތައުރީފު ބައްސާމް އަށް!
ވޯލްޑްކަޕްގެ ޕްރެލިމިނަރީ ބުރުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެކޮޅަށް


ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

ދިވެހި ލީގު
PT GD PLD    
34 28 14 މާޒިޔާ 1
25 12 14 ވެލެންސިއާ 2
19 -3 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3
17 -6 14 އީގަލްސް 4
16 -8 14 ދަ ގްރޭންޑް 5
ޓޮޕް ސްކޯރާރސް
ހަމްޒާ މުހައްމަދު
މާޒިޔާ ސރކ
21 ގޯލް
ޕެޑްރޯ ޓަނައުސޫ
މާޒިޔާ ސރކ
19 ގޯލް
ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
17 ގޯލް
ހަސަން ރާއިފު އަހުމަދު
ކްލަބް އީގަލްސް
15 ގޯލް
އެންމެ ފަހުގެ ސްކޯރ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
3
1
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލާއޮސް
ލާއޮސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
0
3
ބްރުނާއީ
ބްރުނާއީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ލެބަނަން 1-0 ދިވެހިރާއްޖެ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލް: މާޒިޔާ 2-0 ވެލެންސިއާ
ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން
މެލޭޝިއާ 3-0 ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ
އެފްއޭ ކަޕް: ވެލެންސިއާ 5-4 ސަސް


އިންޓަރވިއު

"
ކުޑައިރުއްސުރެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޖަވާ އެފްއޭއެމް އާއި ގުޅުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ އިދާރާ ހިންގަމުން އައި އިރު ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނީ) އެއްގެ ގޮތުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު

ރިޕޯޓް

ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!

ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!

Copyright © 2024 Maldives Football