× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

އެފްއޭ ކަޕް: ވެލެންސިއާ 5-4 ސަސް


އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ.


އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސަސް ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ވަނީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
Copyright © 2024 Maldives Football