× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

މެލޭޝިއާ 3-0 ދިވެހިރާއްޖެ


އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.


އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ މެލޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު / އެފްއޭއެމް)
Copyright © 2023 Maldives Football