× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022
މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި

ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އިންތިހާބުވެއްޖެ
މާޒިޔާއިން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ފަށައިފި
އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާއި ސާންތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެއްޖެ
މެލޭޝިއާ މެޗަކީ މުހިންމު ޓެސްޓެއް - މޮރިއޭރޯ
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: މޮރިއޭރޯ


ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

ދިވެހި ލީގު
PT GD PLD    
34 28 14 މާޒިޔާ 1
25 12 14 ވެލެންސިއާ 2
19 -3 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3
17 -6 14 އީގަލްސް 4
16 -8 14 ދަ ގްރޭންޑް 5
ޓޮޕް ސްކޯރާރސް
ހަމްޒާ މުހައްމަދު
މާޒިޔާ ސރކ
21 ގޯލް
ޕެޑްރޯ ޓަނައުސޫ
މާޒިޔާ ސރކ
19 ގޯލް
ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
17 ގޯލް
ހަސަން ރާއިފު އަހުމަދު
ކްލަބް އީގަލްސް
15 ގޯލް
އެންމެ ފަހުގެ ސްކޯރ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
3
1
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލާއޮސް
ލާއޮސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
0
3
ބްރުނާއީ
ބްރުނާއީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

މެލޭޝިއާ 3-0 ދިވެހިރާއްޖެ

އެފްއޭ ކަޕް: ވެލެންސިއާ 5-4 ސަސް
އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލް: މާޒިޔާ 2-0 ވެލެންސިއާ
ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން
ޗެރިޓީ މެޗް 2019
ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ


އިންޓަރވިއު

"
ކުޑައިރުއްސުރެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޖަވާ އެފްއޭއެމް އާއި ގުޅުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ އިދާރާ ހިންގަމުން އައި އިރު ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ޓްރޭނީ) އެއްގެ ގޮތުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު

ރިޕޯޓް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

Copyright © 2023 Maldives Football