ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގައި ސީރިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން (ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް)

ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް

އެމްއެފް ނިއުސް14 އޮކްޓޯބަރ 2019 11:08

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ދާދި ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމް އިން މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެ އިދާރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބަކީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތީ އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފަށާފައިވާ ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާ ޕްރޮގްރާމަކީ ނިމުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ފިއުޗާ އޮންނާނެ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް އެހެންވީމާ މި ކާމިޔާބީއަށްފަހު މަސައްކަތް ހުއްޓާލެވޭކަށް ނެތް. އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުން އަދިވެސް އޮތީ" ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖީލެއް ބިނާ ކުރަން އެފްއޭއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްސާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޓުވާޑްސް ފިއުޗާގެ ބެނާގެ ދަށުން މާދަމާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ޓީމު މި ހޯދި ކާމިޔާބީ އަކީ މި މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"ޓުވާޑްސް ފިއުޗާގެ މާނައަކީ އަބަދުވެސް މާދަމާ، އަނެއްކާވެސް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހިފަ މިއޮތީ، އެހެންކަމުން މި ޓީމު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިކޮށް އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރި ކުރާ ގޮތަށް." ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުން ތިން ވަނަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

ADS BY ADK GENERAL TRADING

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކާމިޔާބު ފާހަގަ ކުރަން މިރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބަކީ ފެށުމެއް ކަމަށެވެ. އެ ފެށުމާއެކު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ހިއްލާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު މީ ސަންޑޭއަށް ވެފަ، މިއަދުވެސް އަދި މާދަމާ މަންޑޭވިޔަސް [މިއަދު ވެސް އަދި މާދަމާވެސް] އަޅުގަނޑު ބުނާނީ ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާ އޭ،" ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖީލެއް ބިނާ ކުރަން އެފްއޭއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޓެގްލައިނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ. "އަބަދުވެސް އެއަށް މަސައްކަތް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ،"

އޭނާ ވިދާޅުވީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިގެން އައިރު އަނެއްކާވެސް އޮތީ ހަމަ އެ ޓީމުން ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާއަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާގެ ބެނާގެ ދަށުން މާދަމާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ކުރިމަގަށް އާ ޖީލެއް ބިނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުން ބްރޯންޒް މެޑަލްއެއް ގެނައުމަކީ "ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާ" ގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައްސާމް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ޓްވޯޑްސް ފިއުޗާގެ މާނައަކީ އަބަދުވެސް މާދަމާ، އަނެއްކާވެސް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހިފައޭ މިއޮތީ، އެހެންވެ ތި ޓީމު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމައިފިން ތި ޓީމު މި އަހަރު އޮންނަ ސެކަންޑް ޑިވިޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރާ ގޮތަށް، އަދި ބަންގުލަދޭޝްއަށް މިރޭ ފުރި އަންޑަ 16 ޓީމު އެ މުބާރާތުން އައުމަށް ފަހު ތާޑް ޑިވިޝަންގައި ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނީ."

އަދި މި ދެ ޓީމުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކުލަބުތަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭތީ އެކަމަށް ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com