ވިކްޓަރީގެ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން: ބައްސާމް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް (ފޮޓޯ: މިހާރު)

ވިކްޓަރީގެ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން: ބައްސާމް

އެމްއެފް ނިއުސް24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 13:58

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައްސާމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ފައިސާ ވިކްޓަރީ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ފައިސާ ނުދީ ހުރީ ކްލަބް ލައިސަންސް އަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"ވިކްޓަރީ އަށް އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ދައްކަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް. ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ ފައިސާ ނުދީ ހުރީ ކްލަބް ލައިސަންސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ ނާޝް ފަދަ ކިޔަވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ވިކްޓަރީގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ވިކްޓަރީން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން އޮތީ ނުކޮށް." ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކްޓަރީގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތި މިވީ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް އެ ކްލަބް ހާޒިރުނުވުމުން މިއަދު އެ ކްލަބް 40،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުންނެވެ. އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ މިފަދަ ނިންމުމެއްގެ ސަަބަބުން އެކްލަބަށް ދެން މެޗެއް ކުޅެވޭނީ ޖުރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

"މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހަށް ނާދޭ އެހެންވީމަ ދެން އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމަ އިސްތިއުފާ ދިނީ. 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއިއެކު 5 ކުޅުންތެރިން ގޮސްފަވީ އަދި ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަވާނެ ކަމެއް ނޭނގޭ. މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ. ދެން ކިހިނެއް މިކަން ކުރާނީ." ވިކްޓަރީގެ ކޯޗް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު މުހައްމަދު އާދަމް ބުންޏެވެ.

މުހައްމަދު އާދަމްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޮށްދޭން ބުނި އެއްވެސް ކަމެއް މިހާތަނަށް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންގެ ކެއުމުގެ ފައިސާވެސް މިހާތަނަށް ބަރާބަރަށް ދީފައިނުވާތީ މިކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީ އިސްތިއުފާ ދިނީ ކަމަށެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com