ޓީސީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުން އިސްތިއުފާ ދީފި
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗް މުހައްމަދު އާދަމް (ކ) އަދި ޓީސީގެ ކޯޗް މުހައްމަދު އާތިފް (ފޮޓޯ؛ އިބްރާޙިމް ފާއިދު)

ޓީސީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުން އިސްތިއުފާ ދީފި

އެމްއެފް ނިއުސް15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 22:16

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ވިކްޓާރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްެ ކޯޗް މުހައްމަދު އާދަމް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗް މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ކޯޗްކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސިީޒަނާއި ކުރިމަތިލީ ވިކްޓަރީގެ ކޯޗް ކަމާއި މުހައްމަދު އާދަމް ހަވާލުވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މުހައްމަދު ވަނީ މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ މާކެޓިން ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމް ވެސް ފުރައިފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން މުހައްމަދު އާދަމް މިރޭ ބުނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ޕްރެކްޓިހަށް ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުނުވާތީ ކަމަށެވެ.

"މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހަށް ނާދޭ އެހެންވީމަ ދެން އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމަ އިސްތިއުފާ ދިނީ. 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއިއެކު 5 ކުޅުންތެރިން ގޮސްފަވީ އަދި ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަވާނެ ކަމެއް ނޭނގޭ. މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ. ދެން ކިހިނެއް މިކަން ކުރާނީ." މުހައްމަދު އާދަމް ބުންޏެވެ.

މުހައްމަދު އާދަމްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޮށްދޭން ބުނި އެއްވެސް ކަމެއް މިހާތަނަށް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންގެ ކެއުމުގެ ފައިސާވެސް މިހާތަނަށް ބަރާބަރަށް ދީފައިނުވާތީ މިކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީ އިސްތިއުފާ ދިނީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުހައްމަދު އާދަމް ބުނެފައިވަނީ ވިކްޓަރީގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަގާމުގައި ދެމި ހުރުމާއިމެދު ވިސްނާ ކަމަށެވެ. މުހައްމަދު އޭރު ބުނެފައިވަނީ ކްލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކްލަބަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރުގެ އަޅާލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އާތީގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އަށް ލިބިފައިވާއިރު، އޭގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ އެކިއެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހެދި ޓީމުގެ ޕާފޯމަންސަށް ހީނަރުކަން އަންނަމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއް ގޮތަށް ދޭން ޖެހޭ އުޖޫރަ ފުރިހަމައަށް ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކްލަބްގެ ކޯޗް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ގޮތުން 15 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗްކަންވެސް ކޮށްފައިވާ އާތީ ޓީސީގެ ކޯޗް ކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ މާޗް މަހުގަ އެވެ. އާތީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓީސީ ލީގުގައި ކުޅުނު 7 މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގަ އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com