ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި
އަމީރީ (ކ) އަށް މުސާރަ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފީފާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ނިއު އަށް އަދަބު ދީފަ (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި

އެމްއެފް ނިއުސް13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 10:59

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުރިން ކުޅުނު ގުލެމް މާޓީ މެސުޓް އަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ފީފާއިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ފީފާއިން ނިއު އަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

ފީފާއިން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަންގާފައިވާ ގޮތުން 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ކުޅުންތެރިން ނުގަނެވޭ ގޮތަށް އެކްލަބް ސަސްޕެންދް ކުރާނެ އެވެ. މި ގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ ފީފާގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން ޗެމްބަރ އިން 26 މާޗް 2019 ވަނަ ދުވަހު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ފީފާގެ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ގުލެމް މާޓީ އަށް ދޭން ޖެހޭ 14،914 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓާއި ހިލާފުވެފައިވާތީވެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 52،800 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި އެ އަދަދުގެ %5 އިންޓަރެސްޓްގެ އިތުރުން ޖުރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 7500 ސްވިސް ފްރޭންކް (7556 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 30 ދުވެހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން އަންގާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަރެސްޓްތަކާއެކު މި އަދަދު އިތުރު ވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ފީފާ އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އިތުރު 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދީ އެ މުއްދަތުގައި އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް އަދަބުދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ފީފާ އިން ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ދީފަ އެވެ.

ފީފާ އިން އިންޒާރު ދިނީ އެ އިދާރާގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން ޗެމްބަރ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހު ނިއު އަށް އެންގި އެންގުމާ އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީއެއްގަ އެވެ.

އޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޓަވަރޭޒަށް ދޭން ޖެހޭ 4000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ނިއު އިން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓާއި ހިލާފުވެފައިވާތީވެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދޭން ޖެހޭ 20،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އަދި ފީފާ އަށް ދޭން ޖެހޭ 8000 ސްވިސް ފްރެންކްސް އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 5000 ސްވިސް ފްރެންކް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން އަންގާ ކަމަށެވެ.

ފީފާގެ ސިޓީގައި ވާ ގޮތުން މި ފައިސާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފި ނަމަ އިތުރު އެންގުމެއް ނެތި ނިއުގެ މައްޗަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް އަދަބު ތަންފީޒްވާނެ އެވެ. އަދި އެ އަދަބު އެފްއޭއެމުން ތަންފީޒްނުކޮށްފި ނަމަ އެފްއޭއެމަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަދަބު ތަންފީޒްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެ ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ކުޅުންތެރިން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ފީފާއިން ވަނީ ނިއު އަށް ކުރިން ކުޅުނު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައިވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފަ އެވެ.

މުސާރައިގެ މައްސަލަ އަމީރީ ފީފާއަށް ހުށައެޅުމުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ދޭން ޖެހޭ 13،250 ޑޮލަރު އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށްފައިވާތީވެ 30،130 ޑޮލަރުގެ އިތުރުން %5 އިންޓަރެސްޓް ދިނުމަށް ފީފާއިންވަނީ ނިއު އަށް އަންގާފައެވެ.

ގުލެމް މާޓީ އާއި ހާޜޫން އަމީރީގެ އިތުރުން ކޯޗް ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް އަށް މުސާރަ އާއި ޖުރިމަނާގެ ގޮތުގައި 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް އަރާނެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެއްލުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަނުދޭ މައްސަލައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދިވެހި 10 ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް ކުޅުންތެރިން އެފްއޭއެމް އަށް ހުށައެޅުމުން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔަރސް ސްޓޭޓަސް ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ކްލަބަށް މުހުލަތުތަކެއްވަނީ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް ނައުމުން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފުޓްބޯޅައިގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް އެ ކްލަބް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ މާޗް މަހު އޮތް އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްއިން ވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 14 ކްލަބްގެ ތެރެއިން 12 ކްލަބުން ވޯޓުދިނީ ސަސްޕެންޝަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓް ދިނީ ވިކްޓަރީ އާއި މަހިބަދޫ އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com