ވިސާ ލަސްވެ ގައުމީ ޓީމު ލަންކާގައި މަޑު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ!
ލަންކާ އަށް މިއަދު ފުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން (ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު)

ވިސާ ލަސްވެ ގައުމީ ޓީމު ލަންކާގައި މަޑު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ!

އެމްއެފް ނިއުސް13 އޮގަސްޓް 2019 19:29

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ގުއާމް އާއި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މެލޭޝިއާގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް މިހާރު މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކޭމްޕް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު ލަންކާގައި މަޑު ކުރުމަށެވެ. ގުއާމް އަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމެރިކާގެ ވިސާއެއް ހޯދަން ޖެހޭއިރު ޓީމުގެ 28 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް މިއަދު ވަނީ ވިސާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލަންކާ އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އަށް މައޫލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ވިސާ ނެގުމަށް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިންޓަވިއު ވަކިވަކިން ނަގަންޖެހޭއިރު، 26 ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިންޓަވިއު ނިމޭނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 2 ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިންޓަވިއު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެންކަމުން 5 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މެޗަށް ދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ.

ލަންކާ އަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗް ޕީޓަރ ސެގަޓް ބުނެފައިވަނީ އުންމީދު ކުރި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ގޮސްފައިނުވާއިރު، މިހާރު އޮތް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް މިވަގުތު ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް މެލޭޝިއާގައި ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ކަންތައް ދިމާވި ގޮތުން ކޭމްޕް ކުރަން މި ޖެހުނީ ލަންކާގައި. އެހެންވީމަ މި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގޮސް މި ފުރުސަތުތަކުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ހިފުން އޮތީ. އަހަންނަށް އެނގޭ މިއީ މިކަން އޮތްގޮތްކަން ދެން ވިސާ ޖަހައި ނިންމާފައި ވަގުތު އޮވެއްޖިއްޔާ އެހެންތަނަކަށް ކޭމްޕްދާނީ،" ކޯޗް ބުންޏެވެ.

ގުއާމް އާއި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދެ މެޗަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން މި ފަހަރު އަލަށް ފުރުސަތުދިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަ ގްރާންޑޭގެ އަޔާޒު އަހުމަދު އާއި ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމުގެ ހަސަން ނަޒީމް ގެ އިތުރުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު އަޖުފާން އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން - ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް:

މާޒިޔާ: މުޖުތާޒް މުހައްމަދު، ހުސެއިން ނިހާން، އިބްރާހިމް މަހުދީ، އިބްރާހިމް ވަހީދު، ނާއިޒު ހަސަން، ހަމްޒާ މުހައްމަދު، ހުސެއިން ޝަރީފް، އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ، މުހައްމަދު އިރުފާން، ސަމޫހު އަލީ

އީގަލްސް: އަހުމަދު ނޫމާން، އަހުމަދު ރިޒުވާން، ހުސެއިން ޝިފާއު، ހައިޝަމް ހަސަން، މުހައްމަދު ނާއިމް

ގްރީން ސްޓްރީޓްސް: ލަބާން ޝަރީފް، އަބްދުﷲ ޔާމީން، މުހައްމަދު ސާއިފް، ސަމްދޫހު މުހައްމަދު

ޓީސީ: އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ، އިބްރާހިްމ އައިޝަމް، މުހައްމަދު އަޖުފާން

ށ. ފޯކައިދޫ: މުހައްމަދު ޖައިލަމް، ހަސަން ނަޒީމް

ދަ ގްރާންޑޭ: މުހައްމަދު ފައިސަލް، އަޔާޒު އަހުމަދު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ: ހަސަން ތޮލާލު

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com