ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21

ރައުންޑް - 1

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
D D W W D 15 14 4 18 0 3 4 7 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 1
D W D L D 12 6 3 9 1 3 3 7 ވެލެންސިއާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ 2
D D L W W 12 4 7 11 1 3 3 7 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 3
D D D L W 9 -1 8 7 2 3 2 7 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 4
D D L D D 8 -2 6 4 1 5 1 7 ސަސް ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް 5
D D W W L 8 -4 11 7 3 2 2 7 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 6
D L W L D 5 -7 12 5 4 2 1 7 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 7
D D L D L 3 -10 16 6 4 3 0 7 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 8
 
Advertisement

ރައުންޑް - 2

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
W L W D D 11 2 4 6 1 2 3 6 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1
W W W D 10 7 1 8 0 1 3 4 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 2
L W W W 9 6 2 8 1 0 3 4 ވެލެންސިއާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ 3
W W D D 8 2 5 7 0 2 2 4 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 4
L L L W D 4 -2 5 3 3 1 1 5 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 5
L L W D L 4 -4 6 2 3 1 1 5 ސަސް ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް 6
W L D L L 4 -9 13 4 3 1 1 5 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 7
L L L L W 3 -2 8 6 4 0 1 5 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 8

ޖުމްލަ ނަތީޖާ

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
D W W W D 25 21 5 26 0 4 7 11 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 1
D L W W W 21 12 5 17 2 3 6 11 ވެލެންސިއާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ 2
W L W D D 19 -2 15 13 4 4 5 13 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3
W L D L L 16 -5 20 15 4 4 4 12 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 4
L L L W D 13 -3 13 10 5 4 3 12 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 5
D W W D D 13 -5 17 12 4 4 3 11 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 6
L L W D L 12 -6 12 6 4 6 2 12 ސަސް ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް 7
L L L L W 6 -12 24 12 8 3 1 12 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 8
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com