ޕްރިމިއާ ލީގު

ރައުންޑް - 1

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
W D W W W 20 33 3 36 0 2 6 8 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 1
W W D W W 15 15 8 23 1 3 4 8 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2
D W W D D 14 9 13 22 0 5 3 8 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 3
W L D L D 14 4 10 14 2 2 4 8 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 4
D L D W D 13 7 6 13 1 4 3 8 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 5
W L D L D 9 -3 12 9 3 3 2 8 ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ 6
L W L D L 7 -11 27 16 5 1 2 8 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 7
L L L W W 6 -22 34 12 6 0 2 8 ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ 8
L L L L L 0 -32 33 1 8 0 0 8 ވިކްޓަރީ ވިކްޓަރީ ސކ 9
 
Advertisement

ރައުންޑް - 2

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
W W W W W 21 18 5 23 1 0 7 8 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 1
L W W W W 19 10 8 18 1 1 6 8 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 2
L W L W L 15 3 13 16 3 0 5 8 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3
L W L L W 11 0 14 14 3 2 3 8 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4
D W D L L 11 0 10 10 3 2 3 8 ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ 5
D L L D W 9 -4 14 10 3 3 2 8 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 6
W L W L D 8 -8 20 12 4 2 2 8 ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ 7
L D D D W 7 -2 11 9 3 4 1 8 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 8
L L L L L 0 -17 17 0 8 0 0 8 ވިކްޓަރީ ވިކްޓަރީ ސކ 9

ރައުންޑް - 3

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
W W W D W 13 11 2 13 0 1 4 5 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1
W W W D 10 12 2 14 0 1 3 4 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 2
L W W W 9 11 3 14 1 0 3 4 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 3
W L L L W 6 -1 11 10 3 0 2 5 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 4
L L L W L 3 -11 19 8 4 0 1 5 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 5
L L L L L 0 -22 23 1 5 0 0 5 ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ 6

ޖުމްލަ ނަތީޖާ

LAST 5 PT GD GA GF L D W PLY    
W W W W D 51 63 10 73 1 3 16 20 މާޒިޔާ މާޒިޔާ ސރކ 1
W L W W W 42 30 24 54 2 6 12 20 އީގަލްސް ކްލަބް އީގަލްސް 2
W W W D W 41 21 21 42 4 5 12 21 ޓީސީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3
L L L W L 29 4 41 45 8 5 8 21 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4
W L L L W 27 1 32 33 8 6 7 21 ދަ ގްރޭންޑް ދަ ގްރޭންޑް ސކ 5
L L L L L 20 -25 45 20 11 5 5 21 ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ 6
D L L D W 16 -15 41 26 8 4 4 16 ޔޫވީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 7
W L W L D 14 -30 54 24 10 2 4 16 ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ 8
L L L L L 0 -49 50 1 16 0 0 16 ވިކްޓަރީ ވިކްޓަރީ ސކ 9
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com