3

މާޒިޔާ ސރކ

1

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

އެފްއޭ ކަޕް, 18 އޮގަސްޓް 2022 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 02 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 10 މޭ 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 6 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 13 މާރޗް 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް , 13 ޖެނުއަރީ 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 1 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 21 އެޕްރީލް 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com