1

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

1

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22, 08 އެޕްރީލް 2022 - 22:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 04 މާރޗް 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް , 04 ޖެނުއަރީ 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 02 ފެބުރުއަރީ 2021
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 09 ޖެނުއަރީ 2021
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 21 މޭ 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com