0

މާޒިޔާ ސރކ

1

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 19 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
އެފްއޭ ކަޕް , 21 އޮގަސްޓް 2022
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 1 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 06 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 13 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 17 އެޕްރީލް 2022
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 19 އެޕްރީލް 2022
މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް , 23 ޖެނުއަރީ 2022
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com