1

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

3

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 14 ޖެނުއަރީ 2022 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 07 ޖުލައި 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 06 މޭ 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 4 - 0 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 14 މާރޗް 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 2 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 28 ޖެނުއަރީ 2021
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 3 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 14 ޑިސެމްބަރ 2020
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com