2

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

2

ކްލަބް އީގަލްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 13 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 3 - 1 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 26 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 1 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 21 ޖޫން 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 0 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 13 މާރޗް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 28 އެޕްރީލް 2021
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 2 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 04 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com