3

ކްލަބް އީގަލްސް

2

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 09 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 01 ޖުލައި 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 27 ޖޫން 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 2 - 4 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 09 މާރޗް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 29 މާރޗް 2021
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 1 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 25 ޑިސެމްބަރ 2020
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com