5

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

1

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 08 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 3 - 4 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
އެފްއޭ ކަޕް , 13 އޮގަސްޓް 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 31 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 26 ޖޫން 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 08 މާރޗް 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 10 އެޕްރީލް 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com