4

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

1

ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 08 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
އެފްއޭ ކަޕް , 18 އޮގަސްޓް 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 02 ޖުލައި 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 2 - 0 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 05 މޭ 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 08 މާރޗް 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 0 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 09 އެޕްރީލް 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com