2

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

1

ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 04 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 0 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް
އެފްއޭ ކަޕް , 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 0 - 4 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 06 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3 - 1 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 22 ޖޫން 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 0 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 04 މާރޗް 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 0 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 27 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com