2

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

1

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 04 ޖެނުއަރީ 2022 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 0 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 22 ޖުލައި 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 08 އެޕްރީލް 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 04 މާރޗް 2022
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 02 ފެބުރުއަރީ 2021
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 09 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com