6

މާޒިޔާ ސރކ

1

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 03 ޖެނުއަރީ 2022 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 22 ޖުލައި 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 5 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 22 އެޕްރީލް 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 3 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 03 މާރޗް 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 5 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 02 ފެބުރުއަރީ 2021
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 2 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 03 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com