4

ކްލަބް އީގަލްސް

1

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 19 ޖެނުއަރީ 2022 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 21 ޖުލައި 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 05 އެޕްރީލް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 4 - 2 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 19 މާރޗް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 15 އެޕްރީލް 2021
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4 - 1 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 15 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com