0

ކްލަބް އީގަލްސް

2

ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 30 ޑިސެމްބަރ 2021 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 2 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
އެފްއޭ ކަޕް , 15 އޮގަސްޓް 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 17 ޖުލައި 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 24 އެޕްރީލް 2022
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 27 ފެބުރުއަރީ 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 2 - 1 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 26 މާރޗް 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com