1

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

0

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 29 ޑިސެމްބަރ 2021 - 16:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
އެފްއޭ ކަޕް , 13 އޮގަސްޓް 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 16 ޖުލައި 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 4 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 11 މޭ 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 26 ފެބުރުއަރީ 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 3 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 18 އެޕްރީލް 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com