3

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

1

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 25 ޑިސެމްބަރ 2021 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 23 އެޕްރީލް 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 0 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 22 ފެބުރުއަރީ 2022
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 3 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 29 މާރޗް 2021
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 1 - 0 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 14 ޑިސެމްބަރ 2020
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com