2

މާޒިޔާ ސރކ

1

ކްލަބް އީގަލްސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް, 24 ޑިސެމްބަރ 2021 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 5 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 01 އޮގަސްޓް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 07 އެޕްރީލް 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 21 ފެބުރުއަރީ 2022
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 02 މޭ 2021
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 22 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com