0

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3

ކްލަބް އީގަލްސް

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21, 24 އެޕްރީލް 2021 - 22:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 2 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 20 ޑިސެމްބަރ 2020
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 16 ޖެނުއަރީ 2020
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 12 ޖެނުއަރީ 2020
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 20 ޖޫން 2019
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 4 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 30 ނޮވެމްބަރ 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com