0

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

2

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21, 04 އެޕްރީލް 2021 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 27 ޖުލައި 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 4 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 10 އެޕްރީލް 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22 , 16 ފެބުރުއަރީ 2022
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 5 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް , 19 ޑިސެމްބަރ 2021
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 10 ޖެނުއަރީ 2021
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com