0

ދަ ގްރޭންޑް ސކ

2

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21, 04 އެޕްރީލް 2021 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 10 ޖެނުއަރީ 2021
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 5 - 2 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 14 ޖެނުއަރީ 2020
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 1 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 16 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 3 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 04 ޖުލައި 2019
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com