1

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

1

ކްލަބް ވެލެންސިއާ

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21, 09 ޖެނުއަރީ 2021 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 21 މޭ 2018
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 19 މާރޗް 2018
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 3 - 6 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގް 2017 , 25 މޭ 2019
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގް 2017 , 10 މާރޗް 2017
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 3 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
އެފްއޭ ކަޕް , 11 ނޮވެމްބަރ 2016
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com