2

މާޒިޔާ ސރކ

3

ކްލަބް އީގަލްސް

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް, 08 ޑިސެމްބަރ 2020 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 02 މޭ 2021
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21 , 22 ޖެނުއަރީ 2021
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 16 އޮކްޓޯބަރ 2019
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 08 ޖުލައި 2019
މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 26 އޮކްޓޯބަރ 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com