8

މާޒިޔާ ސރކ

7

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

އެފްއޭ ކަޕް, 05 މާރޗް 2020 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 5 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 19 ޖެނުއަރީ 2020
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 6 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 16 ޑިސެމްބަރ 2019
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 3 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 19 ޖޫން 2019
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 22 އޮކްޓޯބަރ 2018
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 03 އޮކްޓޯބަރ 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com