4

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

4

ކްލަބް އީގަލްސް

ޕްރިމިއާ ލީގު, 30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 10 ޖުލައި 2018
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 06 މޭ 2018
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 2 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 07 އެޕްރީލް 2018
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
މާލޭ ލީގް 2017 , 09 ޖުލައި 2017
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގް 2017 , 29 އެޕްރީލް 2017
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com