4

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

4

ކްލަބް އީގަލްސް

ޕްރިމިއާ ލީގު, 30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 16 ޖެނުއަރީ 2020
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 0 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 12 ޖެނުއަރީ 2020
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 20 ޖޫން 2019
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 10 ޖުލައި 2018
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 06 މޭ 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com