5

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

1

ށ. ފޯކައިދޫ

ޕްރިމިއާ ލީގު, 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 0 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 24 ޖެނުއަރީ 2020
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 0 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 30 ޑިސެމްބަރ 2019
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 1 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޗެރިޓީ ޝިލްޑް , 11 ޖޫން 2019
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 1 ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ
ޗެރިޓީ ޝިލްޑް , 07 ޖޫން 2019
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com