0

ކްލަބް އީގަލްސް

0

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

މާލޭ ލީގް 2017, 09 ޖުލައި 2017 - 21:00
މި ދެޓީމުގެ ކުރީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 20 ޖޫން 2019
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 4 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު , 30 ނޮވެމްބަރ 2018
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު , 10 ޖުލައި 2018
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 0 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 06 މޭ 2018
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 2 - 3 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ
މާލޭ ލީގު , 07 އެޕްރީލް 2018
ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com