ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން

ގްރޫޕް - A

ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 1 - 0 ގުއާމްގުއާމް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 13:01
ސީރިޔާސީރިޔާ 5 - 2 ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 22:08
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 4 - 1 ގުއާމްގުއާމް 10 ސެޕްޓެމްބަރ - 12:31
ޗައިނާޗައިނާ 5 - 0 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 10 ސެޕްޓެމްބަރ - 21:51
ގުއާމްގުއާމް 0 - 7 ޗައިނާޗައިނާ 11 އޮކްޓޯބަރ - 10:43
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 1 - 2 ސީރިޔާސީރިޔާ 11 އޮކްޓޯބަރ - 10:48
ޗައިނާޗައިނާ 0 - 0 ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 16 އޮކްޓޯބަރ - 08:37
ގުއާމްގުއާމް 0 - 4 ސީރިޔާސީރިޔާ 16 އޮކްޓޯބަރ - 08:38
ޗައިނާޗައިނާ vs ސީރިޔާސީރިޔާ 14 ނޮވެމްބަރ - 17:00
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 14 ނޮވެމްބަރ - 17:00
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް vs ސީރިޔާސީރިޔާ 19 ނޮވެމްބަރ - 17:00
ގުއާމްގުއާމް vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 19 ނޮވެމްބަރ - 17:00
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ vs ޗައިނާޗައިނާ 26 މާރޗް - 17:00
ގުއާމްގުއާމް vs ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 26 މާރޗް - 17:00
ސީރިޔާސީރިޔާ vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 31 މާރޗް - 17:00
Advertisement
ޗައިނާޗައިނާ vs ގުއާމްގުއާމް 31 މާރޗް - 17:00
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް vs ޗައިނާޗައިނާ 04 ޖޫން - 17:00
ގުއާމްގުއާމް vs ސީރިޔާސީރިޔާ 04 ޖޫން - 17:00
ސީރިޔާސީރިޔާ vs ޗައިނާޗައިނާ 09 ޖޫން - 17:00
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ vs ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 09 ޖޫން - 17:00
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com