ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް

ރައުންޑް - 1

ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 5 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 24 ޖެނުއަރީ - 09:43
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 0 - 5 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 24 ޖެނުއަރީ - 10:55
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 0 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 24 ޖެނުއަރީ - 10:57
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 25 ޖެނުއަރީ - 08:22
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 3 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 25 ޖެނުއަރީ - 08:35
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 25 ޖެނުއަރީ - 08:43
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 1 - 1 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 25 ޖެނުއަރީ - 08:48
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 3 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 25 ޖެނުއަރީ - 08:52
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 25 ޖެނުއަރީ - 09:03
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 0 - 2 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 25 ޖެނުއަރީ - 09:06
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 2 - 0 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 25 ޖެނުއަރީ - 09:08
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 25 ޖެނުއަރީ - 09:18
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 2 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 25 ޖެނުއަރީ - 09:42
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 6 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 26 ޖެނުއަރީ - 12:42
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 25 ޖެނުއަރީ - 09:57
Advertisement
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 2 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 26 ޖެނުއަރީ - 12:44
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 4 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 25 ޖެނުއަރީ - 10:10
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 1 - 5 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 26 ޖެނުއަރީ - 08:21
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 0 - 4 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 26 ޖެނުއަރީ - 08:26
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 2 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 26 ޖެނުއަރީ - 08:29
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 26 ޖެނުއަރީ - 08:33
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 2 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 26 ޖެނުއަރީ - 08:39
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 3 - 1 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 26 ޖެނުއަރީ - 08:45
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 0 - 2 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 26 ޖެނުއަރީ - 08:50
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 4 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 26 ޖެނުއަރީ - 08:55
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 4 - 1 ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 26 ޖެނުއަރީ - 08:58
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 4 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 25 ޖެނުއަރީ - 09:32
ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 1 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 26 ޖެނުއަރީ - 09:01

ފައިނަލް މެޗް

މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 26 ޖެނުއަރީ - 09:02
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com