ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން

ގްރޫޕް - A

ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 1 - 0 ގުއާމްގުއާމް 10 މާރޗް - 13:12
ސީރިޔާސީރިޔާ 5 - 2 ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 10 މާރޗް - 13:14
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 4 - 1 ގުއާމްގުއާމް 10 މާރޗް - 13:15
ޗައިނާޗައިނާ 5 - 0 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 10 މާރޗް - 13:18
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 1 - 2 ސީރިޔާސީރިޔާ 10 މާރޗް - 13:22
ގުއާމްގުއާމް 0 - 7 ޗައިނާޗައިނާ 10 މާރޗް - 13:23
ގުއާމްގުއާމް 0 - 4 ސީރިޔާސީރިޔާ 10 މާރޗް - 13:24
ޗައިނާޗައިނާ 0 - 0 ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 10 މާރޗް - 13:25
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 2 - 1 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 10 މާރޗް - 13:29
ޗައިނާޗައިނާ 1 - 2 ސީރިޔާސީރިޔާ 10 މާރޗް - 13:30
ގުއާމްގުއާމް 1 - 3 ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 10 މާރޗް - 13:33
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 0 - 1 ސީރިޔާސީރިޔާ 10 މާރޗް - 13:35
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ vs ޗައިނާޗައިނާ 26 މާރޗް - 16:00
ގުއާމްގުއާމް vs ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 26 މާރޗް - 16:00
ސީރިޔާސީރިޔާ vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 31 މާރޗް - 16:00
Advertisement
ޗައިނާޗައިނާ vs ގުއާމްގުއާމް 31 މާރޗް - 17:00
ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް vs ޗައިނާޗައިނާ 04 ޖޫން - 17:00
ސީރިޔާސީރިޔާ vs ގުއާމްގުއާމް 04 ޖޫން - 17:00
ސީރިޔާސީރިޔާ vs ޗައިނާޗައިނާ 09 ޖޫން - 17:00
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ vs ފިލިޕީންސްފިލިޕީންސް 09 ޖޫން - 16:00
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com