އެފްއޭ ކަޕް

ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސްބުރު 0 - 10 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:06
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 1 - 3 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:09
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 3 - 4 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:15
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 2 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:16
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 2 - 2 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:18

ސެމީ ފައިނަލް

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 3 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:21
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 1 - 1 ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:23

ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗް

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 0 - 0 ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްސަސް 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:26

ފައިނަލް މެޗް

ކްލަބް ވެލެންސިއާވެލެންސިއާ 0 - 2 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 05 ސެޕްޓެމްބަރ - 11:27
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com