ޕްރިމިއާ ލީގު

ރައުންޑް - 1

ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 2 - 0 ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 14 ޖޫން - 23:00
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 0 - 4 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 15 ޖޫން - 17:55
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 1 - 2 ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 16 ޖޫން - 08:49
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 3 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 19 ޖޫން - 18:00
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 4 - 0 ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 20 ޖޫން - 04:55
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 2 - 1 ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 20 ޖޫން - 17:59
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 21 ޖޫން - 06:26
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 4 - 0 ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 24 ޖޫން - 18:19
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1 - 1 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 24 ޖޫން - 23:43
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 0 - 2 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 25 ޖޫން - 19:02
ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 0 - 13 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 26 ޖޫން - 05:21
ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 1 - 5 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 29 ޖޫން - 18:00
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 0 - 0 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 29 ޖޫން - 23:16
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 3 - 0 ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 30 ޖޫން - 19:39
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2 - 2 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 30 ޖޫން - 23:10
Advertisement
މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 1 - 0 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 04 ޖުލައި - 18:06
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 0 - 3 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 04 ޖުލައި - 23:06
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 0 - 1 ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 06 ޖުލައި - 00:58
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 4 - 2 ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 06 ޖުލައި - 01:03
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 1 - 1 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 08 ޖުލައި - 23:15
ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 0 - 6 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 03 އޮގަސްޓް - 20:34
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 0 - 9 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 03 އޮގަސްޓް - 23:25
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 2 - 5 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 04 އޮގަސްޓް - 21:03
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 1 - 1 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 05 އޮގަސްޓް - 08:21
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ 1 - 6 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 09 އޮގަސްޓް - 10:08
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ 1 - 3 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 09 އޮގަސްޓް - 10:13
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 0 - 0 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 10 އޮގަސްޓް - 10:35
ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 0 - 2 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 10 އޮގަސްޓް - 10:37
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ vs ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 16 އޮގަސްޓް - 16:00
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް vs މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 16 އޮގަސްޓް - 21:00
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ vs ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 17 އޮގަސްޓް - 16:00
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ vs ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 17 އޮގަސްޓް - 21:00
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީޔޫވީ vs ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 21 އޮގަސްޓް - 16:00
ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ vs ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 21 އޮގަސްޓް - 21:00
ވިކްޓަރީ ސކވިކްޓަރީ vs ފ. ނިލަންދޫނިލަންދޫ 22 އޮގަސްޓް - 16:00
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް vs ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 22 އޮގަސްޓް - 21:00
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com